Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.fun-gi.pl/sklep

Sklep internetowy, działający pod adresem www.fun-gi.pl/sklep,  prowadzony jest przez: HOLPOL – COMPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Tarnowo 1, 64 – 611 Gościejewo,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022791, NIP: 7661634171, REGON: 631249969, adres e-mail: info@holpol.com.pl, nr tel.: (+48) 67 26 84 200, (dalej określany jako „Sprzedawca”).

Sprzedawca, w ramach sklepu internetowego pod adresem www.fun-gi.pl/sklep („Sklep internetowy”; „Sklep”), prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu. Świadczenie Sprzedawcy polega na sprzedaży towarów w ramach Sklepu internetowego.

Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu: www.fun-gi.pl/sklep

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) sklep internetowy – sklep funkcjonujący pod adresem internetowym www.fun-gi.pl/sklep

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Towar – produkt, który Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem sklepu internetowego – m.in. zestawy grzybów jadalnych przeznaczone do dalszej obróbki, substraty do uprawy grzybów jadalnych

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca – HOLPOL – COMPOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Tarnowo 1, 64 – 611 Gościejewo,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000022791, NIP: 7661634171, REGON: 631249969.

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Towaru.

§ 2
Zakup towaru

 1. Zakupu Materiału może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zamówienia Towaru poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony sklepu internetowego. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 3. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU, którego właścicielem jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, płatność kartą.
 7. Realizacja zamówienia następuje:

–  w przypadku zamówień płatnych przelewem – z chwilą zaksięgowania wpłaty zgodnej z wartością zamówienia na koncie Sprzedawcy,

–   w przypadku zamówień płatnych przez szybki przelew elektroniczny – w chwili autoryzacji transakcji.

 1. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa sprzedaży wybranego przez Użytkownika towaru, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu. 

§ 3
Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym jest dostarczany na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem firmy kurierskiej w sposób wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia.
 2. Na czas realizacji zamówienia składa się czas kompletowania zamówienia i czas dostawy.
 3. Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych w zależności od dostępności zamówionego towaru.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 3 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 5.   W przypadku płatności przelewem, powyższe terminy dostaw zostają wydłużone o czas realizacji przelewu (Sklep przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty na koncie).
 6. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon – w zależności od wyboru Użytkownika podczas procesu składania zamówienia) zostaje dołączony do przesyłki. Dane umieszczone na fakturze VAT są zgodne z brzmieniem podanym przez Klienta przy składaniu zamówienia.
 7.  Koszty wysyłki:
  • Jednorazowy koszt wysyłki wynosi 12,50 zł brutto przy zamówieniu następujących produktów (bez względu na ich ilość): grzbyby świeże soplówka, maitake, eryngii, nameko, gąsówka fioletowawa; substraty: shiitake, maitake, eryngii, nameko, soplówka, pioppiono, boczniak cytrynowy , zestaw przetworów shiitake – strefa A.
  • Jednorazowy koszt wysyłki wynosi 12,50 zł brutto przy zamówieniu następujących produktów (bez względu na ich ilość): grzyby świeże pioppino, shiitake – strefa B.
  • Jednorazowy koszt wysyłki wynosi 12,50 zł brutto przy zamówieniu następujących produktów (bez względu na ich ilość): grzyby świeże portobello, pieczarka brązowa – strefa C.
  • Jednorazowy koszt wysyłki wynosi 12,50 zł brutto przy zamówieniu następujących produktów (bez względu na ich ilość): grzyby świeże pieczarka biaława – strefa D.
  • W przypadku zamówienia produktów z różnych stref, do każdej będą naliczone osobne koszty przesyłki, np. zamówienie gatunków grzybów ze strefy A+B jest jednoznaczne z naliczeniem podwójnej opłaty za wysyłkę. Koszty wysyłki są automatycznie naliczane do zamówienia (w koszyku).
 8.   Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone bądź sama zawartość opakowania wydaje się uszkodzona, należy spisać z kurierem protokół szkody oraz  jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
 9. Koszt dostawy zależny jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Sposoby oraz koszty dostawy generowane są przez system w trakcie składania zamówienia, i dają możliwość wyboru Klientowi odpowiedniej dla siebie formy,  przed dokonaniem zakupu.

§ 4
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017 nr 683) Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa gdyż przedmiotem świadczenia są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia.

§ 5
Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi towar wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego towaru lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. sklep@fun-gi.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 6
Dane osobowe

 1. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 2. Dane osobowe Użytkownika umieszczone w bazie danych Sprzedawca są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży w postaci dostarczenia Użytkownikowi zamówionego towaru.
 3. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

1) ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422);

2) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182);

3) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024);

 1. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

1) wglądu do swoich danych osobowych,

2) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§7
Pliki cookies

 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania procesu zakupowego, o którym mowa w § 2 Regulaminu.
 3. Sprzedawca informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Sprzedawca informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować nieprawidłowości w procesie zakupowym, o którym mowa w § 2 Regulaminu.

§8
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10
Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej sklepu www.fun-gi.pl/sklep. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.